Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

SKS oraz "Lekkoatletyka dla każdego"

Zajęcia sportowe w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w SSPzOP w Załużu w 2021 roku będą realizowane:

 • w ramach programu Szkolny Klub Sportowy SKS w klasach IV-VIII,
 • w ramach ogólnopolskiego programu o nazwie  ,,Lekkoatletyka dla każdego!” w klasach I-IV.

Zajęcia SKS będą prowadzone dwa razy w tygodniu po 60 min w klasach IV-VIII.

Z racji tego, iż w tym roku można było utworzyć tylko jedną grupę SKS, szkoła wychodzi z propozycją organizacji zajęć sportowych dla klas I-IV w ramach Programu LDK, finansowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Rozliczany on będzie z poziomu klubu sportowego o nazwie Stowarzyszenie Klub Młodego Lekkoatlety Lubaczów. Zajęcia będą organizowane raz w tygodniu po 90 min. Zajęcia  w programie LDK są bezpłatne. Warunkiem, aby móc realizować zajęcia z elementami lekkiej atletyki w szkole jest umożliwienie dostępu do sali gimnastycznej i boiska sportowego.

Zajęcia wyżej wymienione będą prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego - pana Stanisława Ważnego.

Cele zajęć SKS klasy IV-VIII:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Cele zajęć LDK  klasy I-IV:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki.
 2. Stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk.
 3. Opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA.
 4. Przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży.
 5. Budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce.

Oprócz regularnych ćwiczeń program Lekkoatletyka dla każdego! przewiduje również organizację imprez sportowych, podczas których dzieci bawią się lekką atletyką, rywalizują z rówieśnikami, ale mają też okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

 

Harmonogram zajęć SKS w SSPzOP w Załużu w 2021 roku. (czwartek ,piątek)- 30 godz.

 

 

Dzień tygodnia

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Poniedziałek

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

Czwartek

4,11,18,25

8,15,22,29

6,13,20,28

4,10,17,

Piątek

5,12,19,26

9,16,23,30

7,14,21,29

5,11,18,

Sobota

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć LDK w SSPzOP w Załużu w 2021 roku.      (piątek)

 

Dzień tygodnia

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Poniedziałek

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

Piątek

5,12,19,26

9,16,23,30

7,14,21,29

4,11,18,25

Sobota

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć SKS, LDK w SSPzOP w Załużu w roku szkolnym 2021/2022 - 25 godz. SKS

Harmonogram SKS w nowym roku szkolnym będzie dostosowany do tygodniowego planu lekcji.

 

Dzień tygodnia

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Poniedziałek

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

Czwartek

SKS - 3h

SKS – 4h

SKS – 3h

SKS – 3h

 

Piątek

SKS – 3h

LDK 4x90 min

SKS – 4h

LDK 4x 90 min

SKS – 3h

LDK 4x 90 min

SKS – 2h

LDK 2x 90 min

 

 

Szeroko publikowane wyniki badań wskazują, że stale pogarsza się stan zdrowia młodego pokolenia. Postęp techniczny sprawił, że już najmłodsi prowadzą siedzący tryb życia. Młodzież spędza coraz więcej czasu przy komputerach bo gry stają się coraz bardziej realne i interesujące. Podobnie jest z oglądaniem telewizji oraz z innymi formami rozrywki niewymagającymi ruchu.

Program zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły oraz do kalendarza imprez sportowych szkolnych  i międzyszkolnych.

Moim głównym zamierzeniem było skonstruowanie programu, by wytyczał on drogę ucznia do osiągania kolejnych umiejętności, by uświadamiał mu potrzebę zdrowego aktywnego stylu życia, a także stwarzał możliwość ewaluacji pracy.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych:

- przepisy zabaw i gier sportowych,

- zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych,

- zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,

- samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,

- podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po

 –zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),

- wpływ aktywności ruchowej na organizm,

- wypoczynek czynny i bierny.

 

Przekazywanie wiadomości

 1. Organizacja zajęć ruchowych:

- zasady i przepisy gier zespołowych,

- zasady bezpiecznej organizacji zajęć,

- pomoc i asekuracja w czasie ćwiczeń,

- terminologia dotycząca pozycji wyjściowych w czasie ćwiczeń,

- zachowania względem innych („fair play”, kultura kibicowania).

 1. Wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka, jego zdrowie i higienę:

- hartowanie organizmu,

- sposoby spędzania wolnego czasu,

- wypoczynek czynny i bierny,

- zmiany zachodzące w  organizmie pod wpływem aktywności ruchowej,

- higiena ciała po zajęciach,

- prawidłowy strój do ćwiczeń,

- ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.

 1. Mobilizacja do zachowań prozdrowotnych:

- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,

- podejmowanie samodzielnych wyborów i decyzji dotyczących spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem aktywności ruchowej,

- kształtowanie postaw w odniesieniu do bezpieczeństwa,

- aktywność ruchowa jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju używek.

 

 

Działania wychowawcze

Kształtowanie prawidłowych postaw wobec:

- zdrowia,

- higiena osobista,

- racjonalne żywienie,

- prawidłowa postawa ciała,

- aktywny wypoczynek,

- zapobieganie nałogom,

- udzielenie pomocy przedlekarskiej,

- sprawności fizycznej dbanie o rozwój sprawności fizycznej umiejętność,

 -oceny stanu własnej sprawności fizycznej sportu,

- rozbudzanie zainteresowań sportowych,

- kształtowanie umiejętności organizowania imprez i rozgrywek sportowych,

- umiejętność sędziowania,

- kształtowanie prawidłowych postaw podczas udziału w zawodach sportowych (kulturalne kibicowanie),

- rekreacji ruchowej,

- nabywanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

- wyrabianie potrzeby ruchu.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Zasady nauczania

- świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonaniu,

- poglądowości – zasada ta realizowana jest przez pokaz i objaśnienie danego ruchu,

- systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,

- trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcania go w nawyk,

- przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.

 

Metody nauczania

- analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno a następnie łączeniu ich w jedną całość,

- syntetyczna – polega na nauczaniu danego elementu w całości,

- kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod.

Formy nauczania

- zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie zajęć nauczania nowego elementu, stosowana jest wyłącznie przy nauczaniu elementów techniki,

- ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczenie i doskonalenie techniki i taktyki,

- fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,

- gra

- uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,

- szkolna – założeniem jej jest doskonalenie techniki i taktyki,

- właściwa – prowadzona jest wg obowiązujących przepisów.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W miarę możliwości na każdych zajęciach dobierać treści z większych działów, tak by się one wzajemnie wspierały i uzupełniały.

- zajęcia SKS-u tak prowadzić, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,

- być dyskretnym lecz bacznym obserwatorem poczynań uczniów,

- metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,

- motywować uczniów do większej pracy,

- zwiększać liczbę godzin zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu w mirę możliwości pogodowych,

- stawiać przed uczniami różnorodne zadania,

- eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,

- wprowadzać dużo zajęć w formie zabawowej, współzawodnictwa,

- rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,

- przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,

- zapewniać ćwiczącym atmosferę radości, kierowanej swobody i ekspresji twórczej,

- mobilizować uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych a także w zajęciach  pozalekcyjnych,

- dawać uczniom większą swobodę jeśli chodzi o przygotowanie i przeprowadzenie rozgrzewki,

- powierzać uczniom różne funkcje i zadania,

- realizować proces kształcenia i wychowania,

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.

Narzędzia stosowane do oceny programu:

- ocena frekwencji na zajęciach,

- wyniki zawodów sportowych.

Opracował: Stanisław Ważny

SKS

Utworzono dnia 26.05.2021, 10:29

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Czas trwania lekcji

 1.   800 – 845
 2.   855– 940
 3.   950– 1035
 4. 1055 – 1140
 5. 1150 – 1235
 6. 1240 – 1325
 7. 1330 – 1415
 8. 1420 – 1505