SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

w SSPzOP w Załużu

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole.

 

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.

 

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

 

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 1. kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 2. wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 3. kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 4. popularyzacja wiedzy o działalności banków ,
 5. przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 6. pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 7. rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Zgłoszenie szkoły do konkursów ogłaszanych przez bank

Zorganizowanie współzawodnictwa w oszczędzaniu.

Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM

 1. Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 2. Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
 3. Redagowanie tekstów własnych.
 4. Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości,
 • uczy się przedsiębiorczości,
 • bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,
 • dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,
 • znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza
  i inne.

 

 

OPIEKUN: Edyta Kudyba

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl